E-poodOlmekahjuridDeltasect Biotsiid-Insektitsiid 25 ml roomavate putukate vastu

Deltasect Biotsiid-Insektitsiid 25 ml roomavate putukate vastu

7.27

Deltasect Biotsiid-Insektitsiid 25 ml roomavate putukate vastu

INSEKTITSIIDNE VESISUSPENSIOONI KONTSENTRAAT ROOMAVATE
PUTUKATE VASTU
Loa number: EE-0017967-0000
Loa omanik: Sharda Cropchem España S.L.
Carri Condomina 3
Edificio Atalayas Business Centre, Planta 12
30006 MURCIA, Edasimüüja
Koostisained: toimeaine: Deltametriin 2.394%
Mõruaine 0,002%
Ülejäänud koostise moodustavad abiained
Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni ja 3:1 segu: 5-kloor-2-metüül-3(2H)-
isotiasolooni ja 2-metüül-3(2H) isotiasolooni. Võib esile kutsuda allergilise
reaktsiooni.
NETOSISALDUS: 25ml
PARTII: vaata pakendilt
KÕLBLIKKUSAEG: 2 aastat
INSEKTSITSIIDIDE KASUTAMISEL OLLA ETTEVAATLIK!ENNE
KASUTAMIST LUGEDA ETIKETIL ESITATUD TEAVE LÄBI
ÜLDSUSELE KASUTAMISEKS
HOIATUS
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH208 Sisaldab 1,2- bensisotiasoliin-3-ooni ja 3:1 segu: 5-kloor-2-
metüül-3(2H)-isotiasolooni ja 2-metüül-3(2H) isotiasolooni. Võib esile
kutsuda allergilise reaktsiooni.
P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P103 Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.
P273 Vältida sattumist keskkonda.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu / mahuti kõrvaldada.

Kampaaniatooted

Tutvu meie sooduspakkumistega.
Vaata